Monthly Archives: September 2012

Y los “chiringuitos”, ¿está la administración sobrecargada?

Después de haber visto en la anterior entrada como España registra la menor tasa de empleados públicos por cada 100 habitantes en comparación con Alemania, Reino Unido y Francia, en la presente me propongo comparar el número de empleados públicos según el tipo de la clasificación establecida por el Departamento de Estadística de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien diferencia por un lado entre empleo del sector del gobierno general, que incluye todas las unidades del gobierno central, estatal (regional) o local, entre otros (+ info) y por otro empleo en empresas y compañías de propiedad estatal, residentes y que actúan a nivel del gobierno central, estatal (o regional) y local.

En otras palabras, este organismo diferencia entre los empleados contratados directamente por alguna unidad de cualquiera de las administraciones públicas y los empleados contratados por unidades dependientes a su vez de alguna unidad gubernamental, también calificados despectivamente como “chiringuitos”.

El primer gráfico se muestra el número de empleados públicos contratados directamente por la administración pública, sin diferenciar entre estatal regional. Alemania registra la tasa de empleados más baja por cada 100 habitantes, con 5,42, seguido por España (6,47), Reino Unido (9,49) y Francia (9,54). Atendiendo a la tasa según número de personas ocupadas, el orden se mantiene, Alemania (11,76), España (16,31), Reino Unido (20,57) y Francia (23,80); al igual que con relación al número de personas activas: Alemania (10,80), España (13,02), Reino Unido (18,92) y Francia (21,46).

El segundo gráfico muestra las tasas de empleados públicos en organismos dependientes de alguna unidad gubernamental (“chiringuitos”). Aquí las diferencias son más claras. Sorprendentemente y en contra de lo que se ha repetido hasta la saciedad en montones de artículos de opinión, España registra una tasa claramente inferior al resto de países, independientemente de la variable considerada, esto es, población total, ocupada o activa.

¿Hay más funcionarios en España que en otros países europeos?

¿Hay más funcionarios en España que en otros países europeos? ¿Está la administración sobredimensionada y cargada de sociedades y empresas públicas, habitualmente etiquetadas como “chiringuitos”? ¿Son las administraciones autonómicas el mal de España? Como en las últimas fechas es habitual hablar de estos asuntos de forma impulsiva, apasionada y por momentos déspota y poco irracional por parte de políticos y analistas “políticos” (dando buena cuenta del decision making spanish style) en esta entrada y en próximas me propongo comparar la importancia del sector público en España con países como Alemania, Francia y Reino Unido.

En la siguiente gráfica se muestra el número de funcionarios por cada 100 habitantes, ocupados y activos. La información relativa a la población fue consultada aquí mientras que el número de empleados públicos provienen del departamento de estadística de la OIT (Oficina internacional del trabajo) publicados aquí. Las fuentes de información de los datos publicados es la misma para el caso de España e Inglaterra, es decir, la Encuesta de Fuerza del trabajo, mientras que la referida a Francia y Alemania procede de un “conjunto de diferentes fuentes”.

En el caso del número de funcionarios por cada 100 habitantes, que podría ser interpretado como la tasa de atención al ciudadano (independientemente de su situación laboral) España es el país con menos funcionarios por cada 100 habitantes, con 6,8. Le  siguen Alemania con 7,31, Reino Unido con 10,39 y Francia con 10,63.

Atendiendo al número de funcionarios por cada 100 personas ocupadas Alemania cuenta con la tasa más baja, con 15,86, seguido de España con 17,15, Reino Unido 22,52 y Francia 26,50.

Por último, España es el país con menos funcionarios por cada 100 habitantes en activo con una tasa de 13,69, seguido de Alemania 14,57, Reino Unido 20,70 y Francia 23,90.

Elaboración propia a partir de datos extraídos de Eurostat y de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT)

O paro, non só non baixa senón que sube e moito

O ministerio ven de publicar a evolución do número de parados rexistrados (non é o mesmo que taxa de paro) no mes de agosto, indicando entre outras cousas que Galicia á a CCAA na que máis se reduce (-2.932). Feito do que se fai eco La Voz de Galicia con un gran titular “Baja el paro en Galicia”. Sin entrar a valorar a consistencia de tal afirmación (teño as miñas dúbidas), baste dicir que se tomamos como referencia o mes de agosto do ano 2011, dedúcese que as cifras de parados aumentan preto do 15%, ou 30% se tomamos como referencia agosto de 2009. Isto si da para un titular.

Evolución do paro rexistrado en Galicia
2009/Agosto 195.241
2010/Agosto 211.532
2011/Agosto 224.582
2012/Agosto 257.267
Variación con relación Agosto 2011 14,55%
Variación con relación a Agosto 2009 31,8%

Unha vez que se publiquen os datos definitivos por CCAA será interesante facer unha comparativa da evolución interanual. Será en próximas entradas.

A realidade do desemprego en Galicia

Desde o comezo da crise ven sendo habital escoitar cousas como “en Galicia non estamos tan mal, porque se vas por aí adiante…”. E rápidamente se fai referencia á taxa de desemprego, que a pesar de ser alta no contexto europeo, mantense por baixo da media española (ver primeira columna na táboa). Mais este tipo de teseturas poderían non reflictir a magnitude real do problema laboral en Galicia. Existe outro indicador, como é a taxa de actividade que resulta determinante para ter unha radiografía clara do mercado laboral pero que a miúdo é omitido nas análises. É dicir, a porcentaxe de poboación ocupada ou en disposición de estalo.

A taxa de envellecemento adoita condicionar a taxa de actividade. Así, poboacións relativamente envellecidas tenderán a rexistrar uns porcentaxes de poboación activa menor. Mais este non é a única variable influinte. Existen outras, de tipo social e cultural que resultan determinantes. Refírome ao nivel de incorporación da muller ao mercado laboral, as relacións interxeracionais ou unha sorte de tradición emigratoria. Todos eses factores poden chegar a adelgazar enormemente a taxa de atividade dunha comunidad dada.

Isto á súa vez podería derivar nunha taxa de desemprego relativamente baixa, polo mero efecto de existir menos xente na procura de emprego. Así, a taxa de inactividade, que en Galicia é a máis alta de España despois de Asturias e Estremadura (ver táboa), viría a indicar que a presión sobre o mercado laboral é menor debido a un menor número de demandantes de emprego. Noutras palabras, a relativamente baixa taxa de desemprego de CCAA como Galicia ou Asturias, está fortemente condicionada pola estrutura social e demográfica.

Que ocorrería se a taxa de inactividade se mantivese constante? A terceira columna mostra a taxa de desemprego no suposto de que todas as CCAA rexistrasen unha taxa de actividade do 68% (cifra máxima acadada por Baleares). Foron utizados os datos da Enquisa de Poboación Activa do Instituto Nacional de Estadística referidos ao segundo trimestre de 2012. Como se pode observar, a taxa de desemprego resultante (“experimental”) situaría a Galicia entre as sete CCAA con máis desemprego e máis de dous puntos por riba na media estatal.

A pesar do seu carácter experimental, os resultados obtidos convidar a reflexionar sobre os inconvenientes de diagnosticar os males do mercado laboral en base simplemente á taxa de desemprego. Omitir a porcentaxe de poboación activa pode levar a erros de interpretación. Baixas taxas de desemprego poden ocultar tras de si situacións laborais indesexables como unha baixa actividade laboral entre as mulleres ou altas taxas de emigración entre a poboación nova. Este é precisamente o caso de Galicia.

 

Obsérvase que Galicia sitúase no grupo das Comunidades máis afectadas polo desemprego, 2,5 puntos por riba da media nacional.

Taxa de inactividade Taxa de desemprego Taxa de desemprego experimental
Asturias 47,50 Andalucía 33,92 Extremadura 46,85
Extremadura 45,76 Extremadura 33,37 Andalucía 42,59
Galicia  44,64 Canarias 33,14 Asturias 39,04
Castilla y León 44,27 C. La Mancha 28,72 C. La Mancha 38,57
Cantabria 43,82 Valencia 27,10 Canarias 37,92
País Vasco 42,26 Murcia 26,19 Valencia 35,98
C. La Mancha 41,40 Total Nacional 24,63 Galicia  35,74
Andalucía 40,92 Rioja, La 22,74 Castilla y León 34,24
Aragón 40,64 Cataluña 21,95 Total Nacional 33,41
10º Valencia 40,29 10º Balears 21,27 10º Murcia, Región de 32,34
11º Rioja, La 40,28 11º Galicia  21,07 11º Rioja, La 32,14
12º Total Nacional 39,92 12º Asturias 21,04 12º Cantabria 31,74
13º Navarra 39,55 13º Castilla y León 19,76 13º Aragón 28,97
14º Cataluña 37,90 14º Madrid 18,86 14º Cataluña 28,72
15º Murcia 37,67 15º Aragón 18,63 15º País Vasco 27,46
16º Canarias 36,86 16º Cantabria 17,38 16º Navarra 25,70
17º Madrid 35,46 17º Navarra 16,42 17º Madrid 23,00
18º Balears 32,46 18º País Vasco 14,56 18º Balears 21,79

Galicia conta cun 23% menos de parlamentarios que estados de Alemania de semellante dimensión

O parlamento autonómico de Galicia conta actualmente con 75 asentos o cal se traduce en 2,7 parlamentarios por cada 100,000 habitantes.Se facemos esta mesma operación cun estado alemán de similares dimensións como é Branderburg (88 asentos parlamentarios cunha poboación de 2.495.635 fronte aos 2.778.913 de Galicia) o ratio, resultante é claramente superior: 3,53.