A realidade do desemprego en Galicia

Desde o comezo da crise ven sendo habital escoitar cousas como “en Galicia non estamos tan mal, porque se vas por aí adiante…”. E rápidamente se fai referencia á taxa de desemprego, que a pesar de ser alta no contexto europeo, mantense por baixo da media española (ver primeira columna na táboa). Mais este tipo de teseturas poderían non reflictir a magnitude real do problema laboral en Galicia. Existe outro indicador, como é a taxa de actividade que resulta determinante para ter unha radiografía clara do mercado laboral pero que a miúdo é omitido nas análises. É dicir, a porcentaxe de poboación ocupada ou en disposición de estalo.

A taxa de envellecemento adoita condicionar a taxa de actividade. Así, poboacións relativamente envellecidas tenderán a rexistrar uns porcentaxes de poboación activa menor. Mais este non é a única variable influinte. Existen outras, de tipo social e cultural que resultan determinantes. Refírome ao nivel de incorporación da muller ao mercado laboral, as relacións interxeracionais ou unha sorte de tradición emigratoria. Todos eses factores poden chegar a adelgazar enormemente a taxa de atividade dunha comunidad dada.

Isto á súa vez podería derivar nunha taxa de desemprego relativamente baixa, polo mero efecto de existir menos xente na procura de emprego. Así, a taxa de inactividade, que en Galicia é a máis alta de España despois de Asturias e Estremadura (ver táboa), viría a indicar que a presión sobre o mercado laboral é menor debido a un menor número de demandantes de emprego. Noutras palabras, a relativamente baixa taxa de desemprego de CCAA como Galicia ou Asturias, está fortemente condicionada pola estrutura social e demográfica.

Que ocorrería se a taxa de inactividade se mantivese constante? A terceira columna mostra a taxa de desemprego no suposto de que todas as CCAA rexistrasen unha taxa de actividade do 68% (cifra máxima acadada por Baleares). Foron utizados os datos da Enquisa de Poboación Activa do Instituto Nacional de Estadística referidos ao segundo trimestre de 2012. Como se pode observar, a taxa de desemprego resultante (“experimental”) situaría a Galicia entre as sete CCAA con máis desemprego e máis de dous puntos por riba na media estatal.

A pesar do seu carácter experimental, os resultados obtidos convidar a reflexionar sobre os inconvenientes de diagnosticar os males do mercado laboral en base simplemente á taxa de desemprego. Omitir a porcentaxe de poboación activa pode levar a erros de interpretación. Baixas taxas de desemprego poden ocultar tras de si situacións laborais indesexables como unha baixa actividade laboral entre as mulleres ou altas taxas de emigración entre a poboación nova. Este é precisamente o caso de Galicia.

 

Obsérvase que Galicia sitúase no grupo das Comunidades máis afectadas polo desemprego, 2,5 puntos por riba da media nacional.

Taxa de inactividade Taxa de desemprego Taxa de desemprego experimental
Asturias 47,50 Andalucía 33,92 Extremadura 46,85
Extremadura 45,76 Extremadura 33,37 Andalucía 42,59
Galicia  44,64 Canarias 33,14 Asturias 39,04
Castilla y León 44,27 C. La Mancha 28,72 C. La Mancha 38,57
Cantabria 43,82 Valencia 27,10 Canarias 37,92
País Vasco 42,26 Murcia 26,19 Valencia 35,98
C. La Mancha 41,40 Total Nacional 24,63 Galicia  35,74
Andalucía 40,92 Rioja, La 22,74 Castilla y León 34,24
Aragón 40,64 Cataluña 21,95 Total Nacional 33,41
10º Valencia 40,29 10º Balears 21,27 10º Murcia, Región de 32,34
11º Rioja, La 40,28 11º Galicia  21,07 11º Rioja, La 32,14
12º Total Nacional 39,92 12º Asturias 21,04 12º Cantabria 31,74
13º Navarra 39,55 13º Castilla y León 19,76 13º Aragón 28,97
14º Cataluña 37,90 14º Madrid 18,86 14º Cataluña 28,72
15º Murcia 37,67 15º Aragón 18,63 15º País Vasco 27,46
16º Canarias 36,86 16º Cantabria 17,38 16º Navarra 25,70
17º Madrid 35,46 17º Navarra 16,42 17º Madrid 23,00
18º Balears 32,46 18º País Vasco 14,56 18º Balears 21,79
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s