O paro, non só non baixa senón que sube e moito

O ministerio ven de publicar a evolución do número de parados rexistrados (non é o mesmo que taxa de paro) no mes de agosto, indicando entre outras cousas que Galicia á a CCAA na que máis se reduce (-2.932). Feito do que se fai eco La Voz de Galicia con un gran titular “Baja el paro en Galicia”. Sin entrar a valorar a consistencia de tal afirmación (teño as miñas dúbidas), baste dicir que se tomamos como referencia o mes de agosto do ano 2011, dedúcese que as cifras de parados aumentan preto do 15%, ou 30% se tomamos como referencia agosto de 2009. Isto si da para un titular.

Evolución do paro rexistrado en Galicia
2009/Agosto 195.241
2010/Agosto 211.532
2011/Agosto 224.582
2012/Agosto 257.267
Variación con relación Agosto 2011 14,55%
Variación con relación a Agosto 2009 31,8%

Unha vez que se publiquen os datos definitivos por CCAA será interesante facer unha comparativa da evolución interanual. Será en próximas entradas.

Advertisements

A realidade do desemprego en Galicia

Desde o comezo da crise ven sendo habital escoitar cousas como “en Galicia non estamos tan mal, porque se vas por aí adiante…”. E rápidamente se fai referencia á taxa de desemprego, que a pesar de ser alta no contexto europeo, mantense por baixo da media española (ver primeira columna na táboa). Mais este tipo de teseturas poderían non reflictir a magnitude real do problema laboral en Galicia. Existe outro indicador, como é a taxa de actividade que resulta determinante para ter unha radiografía clara do mercado laboral pero que a miúdo é omitido nas análises. É dicir, a porcentaxe de poboación ocupada ou en disposición de estalo.

A taxa de envellecemento adoita condicionar a taxa de actividade. Así, poboacións relativamente envellecidas tenderán a rexistrar uns porcentaxes de poboación activa menor. Mais este non é a única variable influinte. Existen outras, de tipo social e cultural que resultan determinantes. Refírome ao nivel de incorporación da muller ao mercado laboral, as relacións interxeracionais ou unha sorte de tradición emigratoria. Todos eses factores poden chegar a adelgazar enormemente a taxa de atividade dunha comunidad dada.

Isto á súa vez podería derivar nunha taxa de desemprego relativamente baixa, polo mero efecto de existir menos xente na procura de emprego. Así, a taxa de inactividade, que en Galicia é a máis alta de España despois de Asturias e Estremadura (ver táboa), viría a indicar que a presión sobre o mercado laboral é menor debido a un menor número de demandantes de emprego. Noutras palabras, a relativamente baixa taxa de desemprego de CCAA como Galicia ou Asturias, está fortemente condicionada pola estrutura social e demográfica.

Que ocorrería se a taxa de inactividade se mantivese constante? A terceira columna mostra a taxa de desemprego no suposto de que todas as CCAA rexistrasen unha taxa de actividade do 68% (cifra máxima acadada por Baleares). Foron utizados os datos da Enquisa de Poboación Activa do Instituto Nacional de Estadística referidos ao segundo trimestre de 2012. Como se pode observar, a taxa de desemprego resultante (“experimental”) situaría a Galicia entre as sete CCAA con máis desemprego e máis de dous puntos por riba na media estatal.

A pesar do seu carácter experimental, os resultados obtidos convidar a reflexionar sobre os inconvenientes de diagnosticar os males do mercado laboral en base simplemente á taxa de desemprego. Omitir a porcentaxe de poboación activa pode levar a erros de interpretación. Baixas taxas de desemprego poden ocultar tras de si situacións laborais indesexables como unha baixa actividade laboral entre as mulleres ou altas taxas de emigración entre a poboación nova. Este é precisamente o caso de Galicia.

 

Obsérvase que Galicia sitúase no grupo das Comunidades máis afectadas polo desemprego, 2,5 puntos por riba da media nacional.

Taxa de inactividade Taxa de desemprego Taxa de desemprego experimental
Asturias 47,50 Andalucía 33,92 Extremadura 46,85
Extremadura 45,76 Extremadura 33,37 Andalucía 42,59
Galicia  44,64 Canarias 33,14 Asturias 39,04
Castilla y León 44,27 C. La Mancha 28,72 C. La Mancha 38,57
Cantabria 43,82 Valencia 27,10 Canarias 37,92
País Vasco 42,26 Murcia 26,19 Valencia 35,98
C. La Mancha 41,40 Total Nacional 24,63 Galicia  35,74
Andalucía 40,92 Rioja, La 22,74 Castilla y León 34,24
Aragón 40,64 Cataluña 21,95 Total Nacional 33,41
10º Valencia 40,29 10º Balears 21,27 10º Murcia, Región de 32,34
11º Rioja, La 40,28 11º Galicia  21,07 11º Rioja, La 32,14
12º Total Nacional 39,92 12º Asturias 21,04 12º Cantabria 31,74
13º Navarra 39,55 13º Castilla y León 19,76 13º Aragón 28,97
14º Cataluña 37,90 14º Madrid 18,86 14º Cataluña 28,72
15º Murcia 37,67 15º Aragón 18,63 15º País Vasco 27,46
16º Canarias 36,86 16º Cantabria 17,38 16º Navarra 25,70
17º Madrid 35,46 17º Navarra 16,42 17º Madrid 23,00
18º Balears 32,46 18º País Vasco 14,56 18º Balears 21,79

Galicia conta cun 23% menos de parlamentarios que estados de Alemania de semellante dimensión

O parlamento autonómico de Galicia conta actualmente con 75 asentos o cal se traduce en 2,7 parlamentarios por cada 100,000 habitantes.Se facemos esta mesma operación cun estado alemán de similares dimensións como é Branderburg (88 asentos parlamentarios cunha poboación de 2.495.635 fronte aos 2.778.913 de Galicia) o ratio, resultante é claramente superior: 3,53.

Adianto electoral, ás portas dun absoluto desastre?

A decisión é acertada para os intereses do partido do goberno, pois “pilla” a oposición “en pelotas”, confírmase que o mecanismo político do PP funciona a pleno rendemento, e que o da oposición… nin sequera teñen mecanismo, a excepción do BNG que lle sobra. Aínda que Feijoo minta cando fala que o adianto é polo ben de Galicia, soa convincente, e esa é a súa mellor arma electoral. Difícil tarefa a que ten entre mans os partidos da oposición. Se conseguen contrarrestar o discurso “anti-bipartitos” (ao que sen dúbida recorrerá o PP), mediante mensaxes claros de compromiso e colaboración entre todos (incluído PSOE), coido que aínda hai esperanza, do contrario estarán as portas dun absoluto desastre.

O15 M e os eslavóns perdidos


É posible que esteamos ás portas de profundos cambios sociais, pero quizais “atopámonos demasiado próximos ao proceso para percibilo con claridade” (Robert Putnam)

Da mesma maneira que os procesos de industrialización supuxeron a desaparición de modelos de sociabilidade como a existente nos pobos e nas aldeas, e trouxeron consigo outros como os sindicatos e os partidos políticos; hoxe en día estamos a vivir unha revolución análoga, chámese revolución tecnolóxica ou da información, que case sen darnos conta está a provocar unha profunda crise das institucións tradicionais.

Non só os partidos políticos, senón tamén os sindicatos, asociacións tradicionais e mesmo a igrexa (se cabe con anterioridade), están experimentando unha crise sen precedentes. Estas institucións séntense incapaces de crear lealdades entre os cidadáns, alén daqueles que fan un uso instrumental das mesmas. Quero iso dicir que as novas xeracións son máis egoístas e “pasotas”?

En efecto, parece que os cambios tecnolóxicos están socavando vellos modelos de solidariedade e, en definitiva, a sociedade é cada vez máis individualista. Pero ese individualismo non significa obrigatoriamente egoísmo, senón máis ben “individualismo solidario” (Bo Rothstein). É dicir, é posible que as novas xeracións están de costas a formas tradicionais e xerárquicas de actividade organizativa, pero non existen datos que confirmen que estas son menos participativas ou solidarias (máis ben todo o contrario) senón que optan por outro tipo de organizacións máis horizontais, temporais e flexibles, como grupos de acción, clubs musicais, ou simplemente a organización de calquera tipo de evento. Todo isto co inestimable soporte das redes sociais en internet. Noutras palabras, as novas xeracións están dispostas a comprometerse, pero fuxindo das tutelaxes e sen renunciar ás súas propias ideas.

As consecuencias destes cambios?, varias. Unha delas, a apuntada polo sociólogo francés Jean Pierre Worms, quen alude a un distanciamento entre a sociedade e as institucións de goberno. Este distanciamento é sen dúbida unha das causas do descontento xeneralizado coa clase político.

Solucións? O propio Jean Pierr considera necesaria unha reforma institucional para “forxar os eslavóns perdidos”, é dicir, crear novos vínculos entre cidadanía e as institucións políticas, unha vez que os partidos políticos, sindicatos e certas asociacións teñen acadado un “aceso privilexiado ao Estado”, o que as afasta da cidadanía e das novas formas de participación.

O movemento xurdido a partir das manifestacións do 15 de Maio esconde tras de si unha gran insatisfacción co funcioamento democrático na meirande parte das democracias avanzadas. Insafisfacción que no caso de España se ten trasladado ás rúas, agravada se cabe máis por factores coxunturais á nosa realidade, como a corrupción e o desemprego.

Faranse eco os partidos políticos deste novo escenario, ou pola contra seguirán considerando que se trata dunha simple pataleta. Deixar a ver.

España crece, Galicia desaparece

Existen moitos indicadores para valorar o futuro dun país. Mais hai un infalible, hai un irrefutable. A proxección da poboación galega alongo prazo feita polo IGE (Instituto Galego de Estatística) pronostica un descenso próximo ao millón de habitante en 40 anos. Édicir, no ano 2049 seremos aproximadamente 1,7 millóns de galegos fronte aos 2,7 actuais. Atendendo á proxección feita polo Instituto Nacional de Estatística, o conxunto do Estado español rozará, na mesma data, os 48 millóns. Un aumento de case dous millóns con respecto á cifra rexistrada no ano 2010.

Fonte: elaboración propia a partir dos dados extraídos do IGE e INE

Isto tradúcese nunha perda de peso no conxunto do Estado, como leva ocorrendo no último século. Se no ano 1900 Galicia representaba o 10% da poboación, hoxe en día ficamos no 6% e previsiblemente, no ano 2050, será de 3,73%.

Distribución da Poboación ano 1900

Fonte: elaboración propia a partir dos dados extraídos do INE

Proxección Distribución da poboación ano 2019

Fonte: elaboración propia a partir dos dados extraídos do INEPor que as cousas son así??

Imaxe cedida por Chou
Influenciado pola recente lectura de Freakonomics decídome finalmente a escribir a presente entrada. “Un economista politicamente incorrecto explora o lado oculto do que nos afecta”. Así se subtitula o libro. Efectivamente, Steven D. Levitt é un atípico e enxeñoso economista norteamericano que “estuda a esencia e os enigmas da vida cotiá

Imaxinádevos a seguinte situación: un camión introdúcese nun dos túneles da Praza de España de Ferrol. O seu condutor vese obrigado a frear na saída do mesmo, pois do contrario acabaría batendo contra o sistema de ventilación. A situación acaba por provocar un caos en pleno centro de Ferrol. Despois de que todos os corpos e forzas de seguridade, técnicos municipais e demais expertos analicen a situación sen achar unha solución á caótica situación, un paisano de aspecto sinxelo achégase até o epicentro do caos e solta: “por qué non desinchades as rodas do camión?

Pois ben, digamos que o noso autor é coma o susodito paisano, que coa aplicación do menos común dos sentido, é dicir, o sentido común procura solucións sinxelas a problemas a priori complexos.

“A economía é unha ciencia que conta con ferramentas excelentes para a obtención de respostas, pero que sufre unha seria escaseza de preguntas interesantes”. Así, este economista americano basea gran parte dos seus traballos na exposición de novas preguntas que aínda que ás veces rozan a trivialidade, fan que un se pare a cavilar. “Por qué continúan os traficantes de drogas vivindo coas súas mais?” Esta e outras moitas preguntas son as que o autor de xeito sagaz procura dar resposta ao longo do libro . Supoño que estaredes de acordo comigo en que non é a típica pregunta dun economista, bueno, eu polo menos non me imaxino a Pedro Solves formulando este tipo de preguntas.

En contra do que se pense, os traficantes tamén saben o que é a precariedade laboral…e se vos digo a verdade, os poucos que coñezo, pois si, seguen a vivir cos seus pais.

“Por que os pais negros poñen aos fillos nomes que podan prexudicar o seu futuro laboral?” e outra das preguntas formuladas ao longo do libro. Por que os pais galegos poñen nomes americanos aos seus fillos?, preguntei eu. Lembro que na escola había rapaces con nomes coma Ronald ou Kevin, que unido a apelidos autóctonos (Carballo, Piñeiro) pois…resultaba un pouco chocante. Pero é curioso, porque a ninguén lle resultaba estraño escoitar este tipo de nomes, supoño que porque as series de televisión americanas que viamos naquel entón abundaban ese tipo de nomes. Sen embargo, outros nomes como…Xaquín…resultaban ás veces estraños (aínda que recoñezo que a popularidade das viñetas de Xaquín Marín outorgáronlle maior recoñecemento ao meu nome) É máis, lembro que nunha ocasión un coñecido espetoume: ah, coño, chámaste como o da NBA¡¡¡ (pero non, o meu nome non era exactamente Jack’ll Oneil)

A labor de poñer un nome a un fillo debe ser algo realmente complicado. Podo imaxinar o medo de calquera pai a que o seu fillo sufra calquera tipo de humillación por mor do seu nome. De seguro que se sentiría culpable. Supoño que ese mesmo medo é o que leva a moitos pais a poñer nomes con boa reputación, de xente famosa, de personaxes da tele… E habida conta da hexemonía da cultura americana…Estou por apostar que nos vindeiros anos o número de Rafas e Fernandos aumentará considerablemente en España e, por suposto, o número de Baracks en Estados Unidos.

“Por que a xente vai votar?” Preguntábase o autor. Imaxinádevos por un momento que todo o mundo tivera que votar por correo, é dicir, que non fose posible achegarse ao colexio electoral para depositar a papeleta na furna. Pensades que a participación sería a mesma? Pois probablemente sería moito menor. Se ao acto de ir votar despoxámolo do seu carácter social, o único factor persistente á hora de facer valer o noso voto sería o de “influír nos resultados”, claro, como si os resultados foran a depender do que eu vote, como si as eleccións fosen a depender da miña vontade. Supoño que vos teredes fixado na “feira” que se monta nos colexios electorais de cada pobo ou barrio. Ir votar é un auténtico acto social. Non só vas votar, que va, iso é o de menos. Coño, ti por aquí, que xa votaches?. Votei, votei. Bueno, eu vou agora. Oes, pois espérote aquí que vamos tomarlle aí algo…Coño, mira ti quen estaba de interventor do psoe…Home¡, canto tempo? Non te vía desde as últimas eleccións. En definitiva, un acto público que a xente aproveita para botar unha parolada e un acto moi ben visto pola opinión pública que lle outorga ao individuo un maior status por aquilo de “votar hai que votar”. (probablemente a crise de participación existente en toda Europa non só se deba ao desencanto cos políticos, senón tamén a cuestión deste tipo, quizais as relacións sociais e mesmo o status social non dependan tanto deste tipo de eventos)

Por que en Cedeira a xente vai en coche até o espigón sen necesidade algunha cada vez que cruza a ponte que divide a vila? Preguntei eu a vez que tiven a sorte de experimentalo. Trátase quizais dun ritual de pertenza á vila?

Por que demos entramos ás presas na oficina cando chegamos tarde? Acaso por bater o record dos 100 metros lisos vamos evitar chegar tarde?, non coño, se chegas tarde, chegas tarde e punto. Ou será que con iso estámoslle transmitindo aos compañeiros e xefes, “eu non son deses que chega tarde todos os días eh, isto só foi hoxe, porque accidentalmente quedei durmido”

Si, claro, non podía faltar a pregunta mítica de por que en todos os campeiros que se precen do noso país hai bañeiras a modo de bebedeiros para os animais, ou por que a meirande parte das casas no rural están a medio pintar.

En definitiva, ás veces as preguntas máis triviais agochan tras de si as respostas máis grandes sobre nós mesmos, polo que máis valían preguntarnos de vez en cando, por que as cousas son así?